vakfın amacı:

Vakfın amacı ; Kocaeli Üniversitesinin yaşatılması ve gelişmesi, verimliliğin artması, genişletilmesi, mali kaynakların güçlendirilmesi, bu kuruluş için gerekli bina ve tesislerin tahsisine çalışılması: Bilimsel araştırma ve tesislerine yardım etmek, gerekli öğretim üyelerinin teminine çalışmak.

Üniversitesinin eğitim, sağlık, kültür, sanat, spor, bilim, sosyal, ekonomik ve fiziksel açılardan gelişmesine katkıda bulunmak için her türlü faaliyette bulunmak;


Eğitim, sağlık, çevre ve bilimsel araştırma konularında çalışan kuruluşlar ile bu sahalarda yetenekli kişilerin çalışmalarını teşvik etmek ve bizzat bu tür çalışmaları başlatmak, yürütmek, yaymak ve bu suretle toplumda bilimsel, ekonomik kültürel ve sosyal hizmetlerin geliştirilip yayılması için gerekli görebilecekleri her türlü girişim ve tasarrufta bulunmak; olup, hizmet konuları aşağıda gösterilmiştir. 


1-Kocaeli Üniversitesindeki eğitimi geliştirici araştırmalar yapmak ve yaptırmak suretiyle çağdaş ve en ilerici eğitim sistemlerinin uygulanmasına ve Türk toplumuna yararlı vatandaşlar yetiştirilmesine katkıda bulunmak, 

2-Öğrenim için maddi olanaktan yoksun yetenekli ve çalışkan Türk öğrencilerine eğitim ve öğretim imkanları sağlamak, 

3-Teknolojik ve ekonomik gelişmelere paralel olarak Milli Eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile; Yüksek Öğretim Kurulu, Devlet Planlama Teşkilatı ve Hükümet ile ilgili kuruluşlar tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda ülkenin gereksinim duyduğu dallarda özellikle Avrupa Topluluğu gibi yerler için, yeni öğretim ve eğitim birimleri kurmak ve yönetmek gibi çalışmalar yapmak. 

4-Yörenin gereksinimleri doğrultusunda, yabancı dil, bilgisayar, muhasebe, işletmecilik, makine, elektrik, elektronik vb konularda meslek geliştirme kursları açmak ve “işletme iktisadi Enstitüsü” kurarak bünyesinde işletme iktisadi ihtisas programları tertiplemek. 

5-Vakıf, kamu kurum ve kuruluşlarının sundukları hizmetlerle ilgili olarak gerçek ve tüzel kişilerden ücret, bağış, katkı payı ve benzeri adlar altında herhangi bir karşılık alamaz. 

6-Kocaeli Üniversitesi öğretim elemanları ve öğrencilerinin yurt içinde ve dışında yapacakları uzmanlık ve araştırma çalışmalarını desteklemek ve maddi katkıda bulunmak. 

7-Vakfın amacına yönelik çalışmalarda bulunan kişi ve kuruluşlar ile, teknik teknoloji ve ekonomi konularında yapılan araştırma ve buluşlarla, insanlık yararına yapılan hizmetleri özendirmek ve ödüllendirmek. 

8-Yabancı ve yerli üniversiteler, mesleki kuruluşlar, sosyal ve bilimsel çalışmalar yapan tüzel ve kamu kuruluşları ile ortak çalışmalar yaparak Kocaeli Üniversitesine yardım ve desteklerini sağlamak. 

Yurtiçinden ve dışından seminer, konferans, bilimsel çalışma vb gibi faaliyetlerde bulunmak üzere davet edilmiş bilim adamlarının masraflarının karşılanmasına yardımcı olmak. 

9-Kocaeli Üniversitesi öğrencilerine staj yeri ve mezunlarına iş bulmak amacıyla çalışmalar yapan birimleri oluşturmak. İşverenlerle ve çalışan mezunlarla ilişki kurarak yardım ve desteklerini sağlamak. 

10-Vakfın amacı ve hizmeti konularına yönelik broşür, bülten, dergi, gazete, katalog, ders notu ve kitap yayınlamak, konferans, panel, sempozyum, açıkoturum, forum, sergi, seminer ve bilimsel toplantılar için gerekli çalışmalar yapmak. 

11-Üniversite çalışanlarının çalışmalarını teşvik etmek, fazla çalışma yapmaları gerekil hallerde Üniversitenin bütçe olanakları el vermediği takdirde prim, teşvik ödülü ve fazla çalışma karşılıklarını sağlamak. 

12-Kocaeli Üniversitesi öğretim elemanları ve öğrencileri için yurtlar, öğretim, spor, kültür, sanat, eğlence, dinlenme, devremülk ve araştırma tesisleri ile eğitici kurs merkezleri, okuma ve çalışma salonları açmak 

13-Eğitim ve sosyal amaçlı yurtiçi ve yurtdışı geziler düzenlemek. 

14-Kocaeli Üniversitesi mensuplarının konut, gıda ve her türlü ihtiyaç maddelerini karşılamak üzere girişimde bulunmak, bu anlamda kooperatifler kurmak. 

15-Vakfa gelir sağlayacak İktisadi, ticari ve endüstriyel işletmelerle yardımlaşma sandıkları, ortaklıklar ve şirketler kurmak. 

16-Vakfın amaç ve hizmet konularının gerektirdiği ve genel kurulun bildireceği diğer faaliyetlerde bulunmak.